Zasady Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania

PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED UŻYTKOWANIEM STRONY I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SHOPPINGSCANNER
Blue Inx s.r.l. posiada, zarządza i kontroluje stroną web Shoppingscanner (dostępną poprzez domenę www.shoppingscanner.pl), poniżej zwaną “Stroną”.
Wchodząc i używając Strony i oferowanych usług w jakikolwiek sposób, jako gość lub pojedynczy użytkownik w imieniu instytucji lub spółek, które reprezentujecie, deklarujcie że przeczytaliście, zrozumieliście i akceptujecie niniejszy dokument.

Oferowane Usługi

Shoppingscanner udostępnia Użytkownikom, w sposób bezpłatny, informacje o produktach i ofertach dostarczonych przez firmy trzecie, dalej określone jako “Partner”.
Niniejsze informacje są przekazywane Shoppingscanner bezpośrednio przez jej Partnerów, którzy zarządzają ich stronami web w sposób autonomiczny.
Dlatego też:
- Shoppingscanner nie ponosi odpowiedzialności za strony Web jej Partnerów, a także za inne strony web, do których można dojść poprzez załączone linki dotyczące produktów i ofert odnoszących się do tychże produktów.
- Shoppingscanner, poprzez swoją politykę selekcji, zarządzania i analizy danych i produktów oferowanych przez Partnerów, stara się eksponować produkty i oferty, które są zgodne z prawem. Dlatego też, Shoppingscanner nie może przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności co do treści, prawidłowości i kompletności informacji uzyskanych od Partnerów.
- Shoppingscanner podkreśla, że oferty dotyczące produktów znajdujących się na stronie NIE są ofertami Shoppingscanner. W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik przystąpi do zakupu produktu poprzez Shoppingscanner, zostanie natychmiast skierowany na stronę Partnera. Zakup produktu zostanie uregulowany wyłącznie za zgodą pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.
- W przypadku, gdy użytkownik zamierza przystąpić do zakupu produktu powinien sprawdzić wszystkie informacje dostarczone przez Partnera Shoppingscanner, na stronie Partnera. W szczególności Shoppingscanner nie może zagwarantować, że produkty obecne na Stronie mogą być zakupione przez użytkownika za ceny opublikowane na tejże Stronie.

Z powodów technicznych, Shoppingscanner nie może aktualizować danych otrzymanych przez Partnerów w czasie rzeczywistym. Choć dokonując ciągłych aktualizacji, z powodu błędów obecnych w danych otrzymanych od Partnera lub z powodu modyfikacji dokonanych na produktach i na ofertach w czasie, który upłynie pomiędzy ostatnią aktualizacją Strony i następną Shoppingscanner oświadcza, że:
- Możliwe, że pojawią się rozbieżności pomiędzy cenami opublikowanymi na stronie i cenami znajdującymi się na stronie Partnerów. W takim przypadku, końcowa cena powinna być wzięta pod uwagę ta znajdująca się na stronie Partnera;
- Możliwe, że niektóre produkty lub niektóre warianty produktów nie są już dostępne;
- Możliwe, że niektóre oferty obejmujące niektóre produkty nie są już dostępne.

Shoppingscanner zastrzega sobie prawo do modyfikowania ofert, które pojawiają się na jego Stronie lub wręcz do usuwania ich okresowo lub w sposób całkowity bez żadnego powiadomienia.
Shoppingscanner stara się zaoferować usługi bez błędów i wad. Dlatego też, w razie problemów technicznych, Shoppingscanner zastrzega sobie prawo do rozwiązywania takowych problemów w wyznaczonym czasie, blokując dostęp do strony lub prezentując okresowo Stronę z widocznymi błędami i wadami.

Założenie Konta osobistego

Shoppingscanner oferuje swym użytkownikom możliwość zapisywania się do Serwisu i utworzenia osobistego Konta (“MyShopping”).
Mogą zarejestrować się na stronie tylko Ci, którzy ukończyli osiemnaście lat. W przeciwnym wypadku mogą zarejestrować się nieletni, którzy uzyskali pozwolenie swoich rodziców lub opiekuna.
Rejestrując się na Stronie użytkownik oświadcza tym samym, że jest w posiadaniu niniejszych wymogów.
Podczas procesu rejestracji, użytkownikom zostanie wskazany obowiązek podania ważnego i funkcjonującego adresu e-mail i hasła. Niniejsze dane staną się wymagane w momencie dostępu do prywatnego Konta.
Jest możliwy także dostęp za pośrednictwem konta Facebook. W takim przypadku konto i hasło Facebooka staną się automatyczne także danymi wykorzystywanymi do dostępu do własnego Konta Shoppingscanner.
Wewnątrz Konta osobistego użytkownik może:
1. Tworzyć i przechowywać listę produktów („Lista Życzeń”) wybrany przez wybór ikony „Serca” („Ulubione”).
2. Wyświetlać na stronie „Alert Wyprzedaży” wszystkie zniżki odnoszące się do produktów dodanych do „Listy Życzeń”. Alerty Wyprzedaży mogą być otrzymywane również w wiadomości e-mail po zaakceptowaniu przez klienta ich otrzymywania w chwili rejestracji lub wpisywania produktów na „Listę Życzeń” lub włączeniu tej funkcji na stronie „Ustawień”.
3. Usuwać w każdej chwili produkty wpisane na Listę Życzeń lub na Alert Wyprzedaży na odpowiednich stronach konta osobistego.
4. Wyrażać zgodę na otrzymywanie Newslettera Shoppingscanner. W tym przypadku użytkownik otrzyma okresowo Newsletter z artykułami na temat partnerów na wskazany adres e-mail.
5. Wypisać się zarówno z usługi „Newsletter” jak i „Alertu Wyprzedaży” na stronie „Ustawienia” Konta osobistego lub klikając na link znajdujący się w stopce odpowiednich wiadomości e-mail.

Prawa

Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania, także częściowego, materiału opublikowanego na Shoppingscanner.
Nazwa, loga, grafika, informacje, wyniki wyszukiwania, zdjęcia i teksty niniejszej strony nie mogą być kopiowane lub ponownie przesłane za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie uzyskana wyraźna zgoda Shoppingscanner jako, że stanowi to naruszenie prawa autorskiego i jest karalne zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
Produkty i oferty na stronie Shoppingscanner są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i muszą być użyte wyłącznie do celów niehandlowych.

Odpowiedzialność

Shoppingscanner nie daje żadnej gwarancji co do dyspozycyjności i ciągłego dostępu do Strony i jej funkcji.
Jeżeli przyczyny pozostają poza jego kontrolą, Shoppingscanner nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transmisji technicznej, przerwy, błędy, uszkodzenia funkcji i za względne konsekwencje dla jakiegokolwiek użytkownika, jak utrata danych.
Shoppingscanner nie ponosi odpowiedzialności za nabycie nieautoryzowanych danych osobowych użytkowników ze strony podmiotów trzecich (np. hackerów).
Shoppingscanner nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykraczającej poza zakres Zasad Korzystania, niezależnie od natury prawnej roszczenia.

Uwagi końcowe

Niniejszy dokument i stosunek prawny pomiędzy użytkownikami, a Shoppingscanner jest regulowany przez prawo włoskie. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego Zasad Korzystania (interpretacja, wykonanie, rozwiązanie, itp.) będzie właściwy Sąd we Florencji (Włochy).